Jedną z najważniejszych ofert Zakładu jest propozycja przygotowania i realizacji wspólnych projektów badawczych z zakładami przemysłowymi, sfinalizowanych wdrożeniem i dalszą współpracą w kontynuacji rozwoju technologicznego partnera przemysłowego. Proponujemy współpracę w ramach funduszy krajowych (NCBiR, POiG), jak i międzynarodowych w programie Horyzont 2020. Z niniejszą ofertą zwracamy się również do uczelni, instytutów PAN oraz instytutów badawczych jako potencjalnych członków konsorcjów. Obszar tematyczny naszego udziału we wspólnych projektach dotyczy działalności w zakresie korozji i technologii antykorozyjnych, jednakże poszczególne tematy projektów mogą obejmować różne dyscypliny nauki i techniki, w których potrzebne są nowe rozwiązania antykorozyjne lub usługi wykonawcze w tym zakresie.

Mając doświadczenie zdobyte w czasie prowadzenia projektu EU Centrum Kompetencji w zakresie zintegrowanych systemów technicznych i jakościowych w ochronie przed korozją Kontrakt nr G1MA-CT-2002-04036 CORPROT oraz innych większych prac badawczych wierzymy, że wspólny wysiłek przyniesie korzyści:

 • przedsiębiorstwom krajowym w budowaniu swojej pozycji na rynku europejskim,
 • przedsiębiorstwom zagranicznym w szybszym dostosowaniu technologii do potrzeb przemysłu i detalicznego odbiorcy krajowego.
 • Pozytywną rolę w proponowanych działaniach mogą również odegrać nasze dobre kontakty z ośrodkami badawczymi Europy Wschodniej.


  W bieżącej działalności Zakładu oferujemy:
  • inspekcje i ekspertyzy korozyjne,
  • badania problemów korozyjnych za pomocą metod elektrochemicznych zgodnie z normami PN - EN, ISO, ASTM lub w warunkach dobranych indywidulanie, jako uzupełnienie inspekcji i ekspertyz korozyjnych,
  • badania materiałów i powłok w warunkach naturalnych o różnej korozyjności atmosfery,
  • ekspertyzy związane z oceną korozyjności atmosfery w celu optymalnego doboru powłokowych systemów ochronnych; dotyczy obszaru Polski i wybranych obszarów Europy,
  • analizy rynkowe, przeglądy patentowe w poszukiwaniu nowych możliwości materiałowych i technologicznych,
  • usługi w zakresie nanoszenia powłok metalowych nanoszonych za pomocą natryskiwania cieplnego dla wyrobów, których powierzchnia nie przekracza 1 m2
  • kursy stacjonarne i mobilne (u zamawiającego) w zakresie korozji i ochrony przed korozją, technologii powłok konwersyjnych oraz technologii natryskiwania cieplnego; szkolenie i certyfikacja pracowników (metalizatorów) w zakresie natryskiwania cieplnego zgodnie z PN-EN ISO 14918.